Co wolno Społecznej Straży Rybackiej?
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

 

Ustawa z dnia 18kwietnia 1985r.o rybactwie śródlądowym

 

REGULAMIN SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ.


Regulamin ustanawia się na podstawie ustawy z dnia 18.04.1985r.
o rybactwie śródlądowym /tekst jednolity Dz. U. Nr 66 z 1999r. poz. 750/ oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17.05.1999r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistyczne-go nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży /Dz. U. Nr 49, poz. 489/.

1. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
2. Społeczna Straż Rybacka utworzona przez Polski Związek Wędkarski Okręg X swoim działaniem obejmuje wody śródlądowe będące w jego użytkowaniu na terenie powiatu X , a także inne wody śródlądowe stosownie do zawartych porozumień.
3. Polski Związek Wędkarski zapewnia strażnikom wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań (odznaki, legitymacje, pokwitowania odbioru sprzętu kłusowniczego itp.)
4. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje Wojewoda , poprzez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Rybackiej.

II. Organizacja Społecznej Straży Rybackiej.

1. W skład Społecznej Straży Rybackiej wchodzi:
a – Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej
b – Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej
2. Społeczną Strażą Rybacką kieruje Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej.
3. Społeczna Straż Rybacka działa poprzez własne patrole i we wspólnych
patrolach z Państwową Strażą Rybacką.
4. Patrol Społecznej Straży Rybackiej składa się z co najmniej dwóch osób.
5. Patrolem kieruje wyznaczony przez Komendanta Powiatowego strażnik.

III. Tryb powoływania, odwoływania oraz zakres obowiązków Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej.

1. Komendanta Powiatowego powołuje i odwołuje Starosta po zaopiniowaniu przez Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg X .
2. Do obowiązków Komendanta Powiatowego należy w szczególności:
a- ustalanie planów i harmonogramów działań Społecznej Straży Rybackiej
b- wyznaczanie zadań dla strażników i nadzorowanie ich wykonania
c- składanie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Staroście Poznańskiemu sprawozdań kwartalnych z działalności Społecznej Straży Rybackiej.
d- składanie informacji o działalności Społecznej Straży, Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej i Staroście Poznańskiemu – na ich żądanie
e- zapewnienie niezbędnych warunków do sprawnego wykonywania czynności kontrolnych w stosunku do Społecznej Straży Rybackiej oraz przedstawianie, na żądanie kontrolującego, dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
f- powiadamianie na piśmie Komendanta Wojewódzkiego w określonym przez kontrolującego terminie o sposobie wykonania wydanych w toku kontroli zaleceń.

2. Uprawnienia Komendanta Powiatowego.

a- prawo uczestniczenia w czynnościach kontrolnych podejmowanych przez kontrolującego Społeczną Straż Rybacką.
b- prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych
zastrzeżeń co do stwierdzonych uchybień i zaleceń w nim zawartych.
Wymienione zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie do Komendanta
Wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

3. Kwartalne sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej powinno zawierać:

a/ zbiorczą informację o przeprowadzonych kontrolach
b/ informację o dokonanym zabezpieczeniu porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu
c/ informacje o odebraniu za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu
d/ informację o współdziałaniu z Państwową Strażą Rybacką
e/ informację o realizacji zaleceń pokontrolnych

IV. Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres obowiązków i uprawnień strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

1. Strażnika powołuje i odwołuje Komendant Powiatowy po zaopiniowaniu przez Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu.
2. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej.
3. Podejmując czynności kontrolne strażnik jest obowiązany posiadać legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej i nosić na widocznym miejscu odznakę Społecznej Straży Rybackiej.
4. Strażnik wchodzący w skład patrolu Państwowej Straży Rybackiej jest obowiązany do wykonywania poleceń dowódcy tego patrolu.
5. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego dla funkcjonariusza publicznego.
6. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik jest uprawniony do:

1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb uosób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;

2)kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;

3)zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;

4)żądania wyjaśnień i wykonywania czynności nie zbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:

b)odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,

5)dokonywania czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, które zostały określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w tych sprawach;

6)nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie;

7) Społeczna Straż Rybacka w celu realizacji ustawowych zadań jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopoglądowe,przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych lub danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących seksualności i orientacji seksualnej osoby fizycznej.

a. Społeczna Straż Rybacka może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji swoich ustawowych zadań.

b. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, jest komendant właściwej jednostki Społecznej Straży Rybackiej.

8)żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy;

9)wstępu i wjazdu:

a)do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania ryb oraz na tereny obrębów hodowlanych,

b)na tereny pozostające w administracji urzędów morskich, na tereny lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno–wypoczynkowych, gospodarstw rolnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych terenów,c)na wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy, na teren elektrowni, młynów i tartaków wodnych, przepompowni oraz innych urządzeń piętrzących wodę, z wyjątkiem terenów i obiektów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji oraz innych, których szczególne przeznaczenie stanowi informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”;

10)prowadzenia działań kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt 8 bez konieczności uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika;

11)noszenia broni palnej krótkiej i broni sygnałowej;

12)noszenia kajdanek zakładanych na ręce, ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, pałki służbowej i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

V. Sposób postępowania strażnika Społecznej Straży Rybackiej w trakcie
wykonywania czynności kontrolnych i zabezpieczających.

1. Podczas dokonywania kontroli strażnik obowiązany jest przestrzegać zasad
kulturalnego zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej.
2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik jest obowiązany przedstawić się osobie kontrolowanej i okazać legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
3. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonywania czynności kontrolnych zgodnie z przysługującymi uprawnieniami, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej.
4. Z przeprowadzonych kontroli dokumentów, ilości masy i gatunków odłowionych ryb przeprowadzający je strażnik sporządza zbiorcze sprawozdanie natomiast z przeprowadzonych czynności /odebranie ryb i przed-miotów służących do ich połowu/ sporządza notatkę .
5. Notatka powinna zawierać:
– czas, datę i miejsce przeprowadzonych czynności
– imię, nazwisko i adres osoby kontrolowanej
– wyszczególnienie przeprowadzonych czynności
– czytelny podpis strażnika lub kierującego patrolem
6. Zabezpieczając porzucone lub odebrane ryby, strażnik przekazuje je za
pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa.
7. Odebrane w okresie ochronnym lub nie wymiarowe względnie objęte przepisami o ochronie przyrody ryby i raki, jeżeli są żywe, strażnik powinien niezwłocznie wypuścić do wody z zachowaniem niezbędnej staranności i fakt ten odnotować w pokwitowaniu wydanym osobie kontrolowanej.
8. W pokwitowaniu wyszczególnia się ilość i masę ryb z podziałem na gatunki.
Jeżeli nie ma możliwości ich zważenia, podaje się ilość poszczególnych gatunków w sztukach, a masę określa orientacyjnie, zaznaczając jednocześnie na pokwitowaniu, że ich masa została określona szacunkowo.
9. Zabezpieczając porzucone i odebrane przedmioty służące do połowu ryb,
strażnik przekazuje je za pokwitowaniem Państwowej Straży Rybackiej;
w przypadku gdy nie ma możliwości przekazania tych przedmiotów Państwowej Straży Rybackiej, mogą one zostać zdeponowane za pokwitowaniem u uprawnionego do rybactwa bądź na najbliższym posterunku Policji. Pokwitowanie winno zawierać dane dotyczące ilości i charakterystyki odebranego sprzętu.
10. W przypadku odebrania ryb lub sprzętu służącego do ich połowu osobie kontrolowanej wystawia się pokwitowanie, natomiast kopię pokwitowania dołącza się do notatki.

VI. Przepisy końcowe.

Legitymacje strażnika Społecznej Straży Rybackiej wystawia i przedłuża Starosta.

 

 

To może Cię zainteresować
Losowe zdjęcia
Najnowsze video
Partnerzy portalu