Jak zdobyć kartę wędkarską
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Regulamin prowadzenia postępowania egzaminacyjnego na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające przy Kołach i Okręgu PZW w Poznaniu.

 

§1

Podstawą do przeprowadzenia egzaminu jest zgłoszenie się osoby zainteresowanej do siedziby koła PZW lub Okręgu w celu ustalenia terminu oraz zakresu egzaminu na kartę wędkarską potwierdzającego wiedzę z zakresu zasad wędkowania, łowienia ryb i ich ochrony, praw i obowiązków wędkującego.

 

§2

Warunkiem przystąpienia do egzaminu przez osobę zainteresowaną jest:
– ukończone 14 lat,
– posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem),
– dokonanie opłaty egzaminacyjnej wg obowiązujących stawek,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na kartę wędkarską,
– przedstawienie komisji dowodu wpłaty,
– miejsce zamieszkania egzaminowanego na terenie działania komisji egzaminacyjnej lub brak komisji na terenie powiatu, na którego terenie zamieszkuje egzaminowany (Komisje egzaminacyjne mają prawo przeprowadzać egzaminy na kartę wędkarską jedynie w odniesieniu do osób zamieszkałych na obszarze powiatu objętego terenem działania Komisji).

 

§3

Po spełnieniu warunków określonych w § 1 i 2 osoba zainteresowana przystępuje do egzaminu ustnego lub pisemnego w formie testu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną na wniosek koła przez Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu stosowną uchwałą.

 

§4

Egzamin przeprowadza się ze znajomości następujących przepisów:
– Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami
– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z późniejszymi zmianami
– innych aktualnych rozporządzeń i ustaw regulujących zasady prowadzenia amatorskiego połowu ryb.

 

§5

Egzamin obejmuje m. in. następującą tematykę:
– prawa i obowiązki wędkującego,
– zasady amatorskiego połowu ryb wynikające z przepisów wymienionych w §4,
– umiejętność rozpoznawanie gatunków ryb,
(problematyka egzaminu nie obejmuje znajomości Statutu PZW i Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW)

 

§6

Do przeprowadzenia egzaminów przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza zespół egzaminacyjny w składzie minimum 2 członków komisji.

 

§7

Za zdany egzamin uznaje się 80% prawidłowo udzielonych odpowiedzi.

 

§8

Komisja wpisuje daną osobę do rejestru zaświadczeń nadając sygnaturę zawierającą kolejny numer oraz sporządza dwa egzemplarze zaświadczenia o zdanym lub niezdanym egzaminie, z czego jeden egzemplarz (oryginał, opieczętowany pieczątką Koła) otrzymuje osoba zainteresowana, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach koła i jest przechowywany przez okres 5 lat.

 

§9

Osoba, która zdała egzamin zgłasza się do starostwa powiatowego w swoim miejscu zamieszkania z zaświadczeniem o zdanym egzaminie i składa wniosek o wydanie karty wędkarskiej.

 

§10

Wysokość opłaty egzaminacyjnej uchwalana jest corocznie przez Zarząd Okręgu. Koło może Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła odstąpić od pobierania opłaty za przeprowadzenie egzaminu na kartę wędkarską.

 

 

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 77/18 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu prowadzonego postępowania egzaminacyjnego na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające przy Kołach i Okręgu PZW w Poznaniu

 

źródło: poznan.pzw.org.pl

To może Cię zainteresować
Losowe zdjęcia
Najnowsze video
Partnerzy portalu