Opłaty PZW

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 roku

Uchwała Nr 15/17 Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i składek na rok 2018

Uchwała Nr 68/18 Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 8 maja 2018 r. w sprawie opłat dla osób niezrzeszonych

1.     Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna 140,00 zł
2 Składka dla:
– odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
110,00 zł
3 Składka dla:
– odznaczonych Złotą Odznaką PZW
– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
– mężczyzn od 65 roku życia i stażu w PZW min. 10 lat
– kobiet od 60 roku życia i stażu w PZW min. 10 lat
80,00 zł
4 Składka dla:
– członka uczestnika
– odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
30,00 zł
Składka niepełna*
5 dla członka PZW za osobę towarzyszącą 30,00 zł
Zwolnieni z wnoszenia składki
6 Członkowie Honorowi  PZW 0,00 zł

Uwaga: *) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę, metodą spławikowo-gruntową. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.  

2.     Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 30,00 zł z VAT

Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

3.     Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych*
1 zawody 10,00 – – –
2 1 dzień 30,00 55,00
3 3 dni 50,00 80,00
4 7 dni 80,00  130,00
7 roczna X
pełna 420,00
z brzegu wszystkie metody 400,00
z brzegu bez spinningu 360,00
jeden akwen wszystkie metody 360,00
kraina pstrąga (obwód Drawa 3, 5, 7) 320,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW. 

4. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo

Lp. Treść Wysokość w zł
opłaty dla Członków PZW opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland
1 1 dzień 50,00 50,00
2 14 dni 150,00 150,00
3 pełen sezon* 500,00  500,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października

Uchwała Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków.

Na podstawie § 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia:
1. Wprowadzić 100% ulgę w składce okręgowej dla członków posiadających znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową.
2. Ulga przyznawana będzie na wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Składka członkowska ogólnozwiązkowa w 2018 roku

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ W 2018 ROKU
Opracowano na podstawie Uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW z dnia 4 listopada 2017 r.

Lp Treść Wysokość kwotowa
w złotych
1. Składka członkowska 86,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
43,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,-
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
25,-
12,-
5. Legitymacja członkowska 5,-

Uwaga:
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 
2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ  
1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.