Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – marzec 2018
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

24 marca 2018 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Jan Pszczoła i Rzecznik Dyscyplinarny ZG PZW kol. Józef Jędrzejczyk. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego kol. Teodor Rudnik.

Po zatwierdzeniu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia, Wiceprezes kol. Mirosław Iwański omówił procedury dotyczące obiegu dokumentów oraz przygotowywania opinii przez poszczególne komisje problemowe w celu przedłożenia ich na posiedzenia Zarządu Głównego. Następnie kol. M. Iwański przedstawił projekty uchwał wraz z wnioskami o ich podjęcie, w następujących sprawach:

– sprostowania zapisów w uchwale nr 4/II/2018 Zarządu Głównego PZW z dnia 24.02.2018 r. dotyczącej struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW,

– powołania zespołu do koordynacji prac przy wprowadzaniu elektronicznej bazy ewidencyjnej członków Związku i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PZW w świetle rozporządzenie Unii Europejskiej RODO. Po dyskusji podjęto uchwały i zaakceptowano skład zespołu.

Kol. Jerzy Leus – Skarbnik ZG, omówił projekt budżetu PZW na rok 2018. Po dyskusji Prezes ZG T.Rudnik przedstawił projekt uchwały i wniosek o jej podjęcie. Członkowie Zarządu Głównego zatwierdzili budżet i podjęli stosowną uchwałę.

Następnie kol. J.Leus przedstawił, a członkowie ZG podjęli uchwały dotyczące:

– doprowadzenia treści ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów dotyczących nieruchomości stanowiących własność ogólnozwiązkową oraz własność Okręgów PZW do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem prawnym,

– zamiany przez Okręg w Kaliszu nieruchomości położonych w Ostrzeszowie.

Kol. Zbigniew Mośko – Wiceprezes ds. sportu, przedstawił projekty uchwał dotyczące zagadnienia związanego z uzupełnieniem zapisów w „Zasadach organizacji sportu wędkarskiego” w PZW oraz nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”. Zarząd zatwierdził oba wnioski i podjął uchwały.

Sekretarz ZG kol. Beata Olejarz przedstawiła wniosek z Okręgu PZW w Białymstoku o nadanie medali i odznak honorowych PZW, który został zweryfikowany i pozytywnie zaopiniowany przez Główną Komisje Odznak PZW. Uchwała została podjęta.

Prezes ZG kol. T. Rudnik omówił pismo skierowane do Zarządu Głównego przez Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy, w sprawie zapisów zawartych w Ordynacji wyborczej do władz i organów PZW. Następnie przedstawił treść przygotowanego oświadczenia, które wraz z podjętymi przez Zarząd Główny w tej sprawie uchwałami zostanie przesłane, jako odpowiedź.

Kol. Zbigniew Mośko zapoznał zebranych z oceną GKS dotyczącą przygotowań reprezentacji kadr do Mistrzostw Europy i świata oraz stanu organizacji tych zawodów.

Kol. J. Jędrzejczyk przedstawił informację z działalności rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW. Omówił wszczęte postepowania oraz ich wyniki, a także podał uzasadnienia w przypadku postepowań, które zostały umorzone.

Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód kol. Wiesław Heliniak omówił przebieg wizyty członków Prezydium ZG w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach oraz przedstawił wnioski dotyczące działalności gospodarstwa. Prezes T. Rudnik przekazał informacje o spotkaniu z Burmistrzami Orzysza i Pisza, z których wynika, że należy podjąć działania stopniowego przemodelowania sposobu użytkowania przez PZW jezior na tym terenie. Postawił wniosek o powołanie zespołu do wypracowania stanowiska w tej sprawie. Wniosek Prezesa został przyjęty w głosowaniu.

Kol. Andrzej Zieliński – Redaktor Naczelny Wiadomości Wędkarskich, omówił zakres prac i założenia programowe Redakcji WW. Podczas dyskusji poinformował członków ZG o nowych inicjatywach wprowadzanych przez Redakcję wydawnictwa.

Wiceprezes M.Iwański zapoznał zebranych z Uchwałą Plenum Głównego Sądu Koleżeńskiego podjętą w związku z Uchwałą ZG w sprawie zmian zapisów Regulaminu działania Sądów Koleżeńskich PZW, w części dotyczącej działalności Rzecznika Dyscyplinarnego. Przedstawił stanowisko, z którego wynika, że Uchwała GSK nie wyczerpuje znamion § 30 pkt. 26 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, w związku z czym nie ma podstaw do wnioskowania o zmianę uchwały ZG.

Kol. W.Heliniak omówił stan realizacji zaleceń pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. ochrony i zagospodarowania wód, skierowanych na wniosek ZG do Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie. Przedstawił udzielone dotychczas ze strony Okręgu odpowiedzi oraz podjęte przez Okręg w Koszalinie działania.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol J. Pszczoła poinformował o wynikach przeprowadzonych kontroli okręgów PZW w Kielcach i Piotrkowie Tryb. oraz przedstawił zalecenia i wnioski pokontrolne.

Prezes ZG T. Rudnik poinformował o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Biura Zarządu Głównego i o decyzji komisji konkursowej, o jego ponownym ogłoszeniu. Jednocześnie ZG, na wniosek Prezesa ZG, powołał na pełniącą obowiązki dyrektora Biura ZG Panią Elżbietę Pałczyńską-Polit, pracownika Biura ZG PZW.

Na zakończenie posiedzenia Prezes T. Rudnik przekazał zebranym życzenia z okazji świąt Wielkanocnych.

źródło: pzw.org.pl

To może Cię zainteresować
Losowe zdjęcia
Najnowsze video
Partnerzy portalu